Archiwum: Maj 2016

Pierwsza Komunia Święta

I Komunia Święta to bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka. Do tej wyjątkowej chwili dzieci przygotowują się przez cały rok. W tym roku w naszej parafii po raz pierwszy Święty Chleb przyjęło 11 dzieci. Wielu przybyłych na Uroczystości Parafian, ale przede wszystkim najbliżsi i rodzina wspierali dzieci swoją obecnością i modlitwą, aby zawsze szczerze kochały Jezusa i szły z nim przez całe swe życie. Rodzice w podzięce za udzielenie Pierwszej Komunii Świętej pozostawili jako dar zestaw lekcjonarzy.

 

===> Zdjęcia

Uroczystość Bożego Ciała

Centralne obchody Uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się 26 maja 2016 r. Mszą św. o godz. 11.00. Homile wygłosił ojciec franciszkanin O. Łukasz ze wspólnoty krakowskiej. Po zakończeniu Mszy św. wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy umieszczonych przy sanktuarium. Wierni i duchowni modlili się przy polowych ołtarzach, śpiewali religijne pieśni, zaś dziewczynki sypały kwiatki. Grupy parafialne niosły sztandary, feretrony, obrazy i figury świętych.

===> Zdjęcia

Uroczystość Zesłania Ducha Świę­te­go

Uroczystość Zesłania Ducha Świę­te­go koń­czy w Ko­ście­le okres pas­chal­ny. Dla na­szej wspól­no­ty pa­rafial­nej jest to o­ka­zja do po­dwój­ne­go świę­to­wa­nia. Tego dnia przy­pa­da świę­to pa­tro­nal­ne – od­pust. Świę­to­wa­nie ro­zpoczę­li­śmy już w so­botę wie­czor­na Mszą św. wi­gilij­ną  z okazji Zesłania Ducha świętego  oraz czu­wa­niem mo­dli­tew­nym. W nie­dzielę pod­czas wszyst­kich Mszy św. słowo Boże gło­sił ks. Adolf Religa SAC oraz przewodniczył sumie odpustowej. Po­prowa­dził rów­nież od­pustową pro­ce­sję eu­cha­ry­stycz­ną.

===> Zdjęcia

Bierzmowanie

05 maja 2016 r. w parafii Nawiedzenia N. M. P. w Czarnej odbyła się uroczysta Msza święta, podczas której Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adama Odzimka udzielił 20 kandydatom Sakrament Bierzmowania. Do sakramentu przystąpili uczniowie klas II i III gimnazjalnych. Młodzież po wysłuchaniu kazaniu odnowiła przyrzeczenia chrzcielne i przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania. Ksiądz bp naznaczył znakiem krzyżma kandydatów. Po homilii biskup poświęcił pamiątkowe krzyże, które zawsze mają przypominać o tak ważnym święcie. Na uroczystość przybyli zaproszeni kapłani, rodzice, świadkowie, oraz zaproszeni goście.

„Radujcie się w Panu wszyscy, którzy zostaliście oświeceni, 

skosztowaliście daru niebieskiego i staliście się uczestnikami Ducha Świętego”

(Hbr 6,4)

===> Zdjęcia