Uroczystość Zesłania Ducha Świę­te­go

Uroczystość Zesłania Ducha Świę­te­go koń­czy w Ko­ście­le okres pas­chal­ny. Dla na­szej wspól­no­ty pa­rafial­nej jest to o­ka­zja do po­dwój­ne­go świę­to­wa­nia. Tego dnia przy­pa­da świę­to pa­tro­nal­ne – od­pust. Świę­to­wa­nie ro­zpoczę­li­śmy już w so­botę wie­czor­na Mszą św. wi­gilij­ną  z okazji Zesłania Ducha świętego  oraz czu­wa­niem mo­dli­tew­nym. W nie­dzielę pod­czas wszyst­kich Mszy św. słowo Boże gło­sił ks. Adolf Religa SAC oraz przewodniczył sumie odpustowej. Po­prowa­dził rów­nież od­pustową pro­ce­sję eu­cha­ry­stycz­ną.

===> Zdjęcia