WIGILIA PASCHALNA 2017

Wielka Sobota była w naszym Sanktuarium  dniem czuwania modlitewnego przy Grobie Pańskim. Do godzin popołudniowych kapłani błogosławili pokarmy na stół wielkanocny. O godz. 19.00 rozpoczęła się najważniejsza celebracja Roku Liturgicznego – Wigilia Paschalna, której przewodniczył ks. Sławomir Grochalak SAC

Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczęły się przy ognisku od poświęcenia ognia i zapalenia od niego  Paschału, symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan wyżłobił znak krzyża, wypowiada­jąc słowa: „Chrys­tus wczo­raj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszys­tkie wieki wieków. Amen”. Umieścił tam również pięć czer­wonych gron, sym­bol­izu­ją­cych rany Chrys­tusa oraz aktu­alną datę. Celebrans wniósł do kościoła zapalony Paschał, gdzie wszyscy wierni odpalili od niego swoje świece.

Zwieńcze­niem obrzędu światła była uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exul­tet, która zaczynała się od słów: „Wesel­cie się już zastępy Aniołów w niebie! Wesel­cie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbaw­ie­nie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

W dalszej części Liturgii usłyszeliśmy czytania i psalmy. Przy­pom­i­nają one całą historię zbaw­ienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egip­skiej, pro­roctwa zapowiada­jące Mes­jasza, aż do Ewan­gelii o Zmartwych­w­sta­niu Jezusa.

Kolejna, trzecia część uroczystości Wigilii Paschalnej, poświęcona była tajemnicy sakramentu chrztu. Liturgię chrzcielną poprzedziło odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, która podkreśla jedność Kościoła. Celebrans poświęcił wodę chrzcielną wkładając paschał do naczynia z wodą. Wszyscy wierni odnow­ili swoje przyrzeczenia chrz­cielne wyrzeka­jąc się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

WIGILIA PASCHALNA - 15.04.2017

===> Wszystkie zdjęcia