SAKRAMENTY

Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty Kościoła:

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” KKK 1213

Chrzest jest pierwszym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli jest najważniejszym elementem, etapem drogi chrześcijanina. Bez niego nie można przejść do następnych znaków sakramentalnych. Stąd chrzest jest konieczny do zbawienia. Co więcej, „Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1257).

Terminy Chrztu:

 • dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 4 tygodnie przed udzieleniem sakramentu
 • udzielanie sakramentu na Mszy św. o godz. 11.00 w niedzielę.

Dokumenty:

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni w kancelarii parafialnej, okazując wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka USC (do wglądu),
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeśli zawarli je poza parafią),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (pełnieniu funkcji ojca/matki chrzestnej),
 • w przypadku, gdy rodzice nie mieszkają na terenie parafii, zgoda na chrzest poza własną parafią wydana przez Proboszcza lub duszpasterza parafii zamieszkania.

__________________________________________________________________

Sakrament Bierzmowania

Pismo Święte:

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli przyjąć Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wkładali więc na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8, 14-17)

Dokumenty:

 • świadectwo chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety

Bierzmowanie przyjmują uczniowie klas ósmych.

__________________________________________________________________

Sakrament Eucharystii

Pismo Święte:

„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”.

„Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mo­jej, no we go i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę”.

Szczególnie ważnym momentem w życiu człowieka jest I Komunia Święta. Jest to święto całej rodziny, w której dziecko pierwszy raz uczestniczy w sposób pełny w Eucharystii.

__________________________________________________________________

Sakrament Pokuty i Pojednania

Dokumenty Kościoła:

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”. (KKK 1422)
Przygotowanie do Sakramentu Pokuty i Pojednania:

Obrzędy pokuty pouczają (§ 6).

„Chrześcijanin, który po grzechu pod wpływem Ducha Świętego przystępuje do sakramentu pokuty, powinien przede wszystkim całym sercem nawrócić się do Boga. To wewnętrzne nawrócenie serca, zawierające żal za grzechy i postanowienie nowego życia, wyraża się przez wyznanie grzechów wobec Kościoła, przez należyte zadośćuczynienie i poprawę życia”

Rachunek sumienia – mam dokładnie zbadać stan swojej duszy od ostatniej dobrej spowiedzi.

Żal za grzechy – mam szczerze żałować za wszystkie swoje grzechy.

Mocne postanowienie poprawy – mam szczerze postanowić, że zrobię wszystko co w mojej mocy, aby w przyszłości unikać wszystkich grzechów.

Szczera spowiedź – mam wyznać Bogu wobec kapłana wszystkie moje grzechy ciężkie oraz lekkie, zaniedbania dobra…

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu – mam wykonać pokutę, którą wyznaczy mi spowiednik.

„Grzech, będąc obrazą świętości i sprawiedliwości Bożej oraz odrzuceniem osobistej przyjaźni, jaką Bóg okazuje człowiekowi, wywołuje dwojaki skutek. Jeśli jest to grzech ciężki, pozbawia człowieka komunii z Bogiem i w konsekwencji wyklucza go z udziału w życiu wiecznym. Jednakże skruszonemu grzesznikowi Bóg w swoim miłosierdziu wybacza ciężki grzech i daruje mu «karę wieczną», którą musiałby ponieść” (Jan Paweł II)

Do Sakramentu Pojednania można przystąpić w czasie każdej Mszy Świętej.

I piątek miesiąca

 • dla dzieci, dorosłych i młodzieży – od godz. 16.30

__________________________________________________________________

Sakrament Namaszczenia Chorych

Pismo Święte:

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk 5,14-15)

W domu chorego należy przygotować:

 • krzyż
 • stół nakryty białym obrusem
 • zapalone świece

Termin:

 • Osobom ciężko chorym (nie tylko umierającym) udzielamy tego sakramentu w ich domach, chorych i starszych odwiedzamy w pierwszy piątek miesiąca od godz. 08.00

__________________________________________________________________

Sakrament Kapłaństwa
„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat”. (KKK 1536)

 

__________________________________________________________________

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty Kościoła:

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego /KKK 1661/.

Dokumenty:

 1. Aktualne świadectwo chrztu św., na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokumenty potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania – ważne 3 m-ce).
 2. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej, tzw. Kurs Przedmałżeński (10 spotkań).
 3. Zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego (ważne 3 m-ce).
 4. Dowód osobisty.
 5. W przypadku, gdy kandydaci do małżeństwa nie są związani z parafią (ani narzeczony ani narzeczona) zgłaszają się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych w celu uzyskania pozwolenia na ślub poza parafią.
 6. Zaświadczenie ze spotkań dla narzeczonych, dnia skupienia i poradnictwa życia rodzinnego.
 7. Świadectwo szkolne z wpisem o katechizacji, w ramach przygotowania dalszego do sakramentu małżeństwa.
 8. W terminie późniejszym przedstawiają:
  –  Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii.
  –  Zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych.

TERMINY KATECHEZ   –   strona Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej.

Świadectwa ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego ze szkoły średniej nie są jednoznaczne z ukończeniem Kursu Przedmałżeńskiego prowadzonego w wyznaczonej parafii. Zalicza się je jako przygotowanie dalsze do sakramentu małżeństwa.

Spotkania prowadzone są z duszpasterzem, parą małżeńską, psychologiem – terapeutą, pielęgniarką – położną.

Katechezy przedmałżeńskie prowadzone będą w soboty według podanych dat w godzinach od  9.00  –  11.00.   

Telefon /41/ 374 14 27

Poradnia Życia Rodzinnego: